Odwzorowanie sygnału 2Mbit/s w kontenerze VC-12 w sposób asynchroniczny i synchroniczny bitowy.


Ramkę kontenera VC-12 z odwzorowanym w nim strumieniem 2 Mbit/s w sposób asynchroniczny pokazano na rysunku 3.6a.


Rysunek 3.6. Odwzorowanie sygnału 2 Mbit/s w sposób a) asynchroniczny; b) z synchronizacją bitową.

Krotnica odbiorcza na podstawie zawartości bitów C1 i C2 interpretuje bity S1 i S2. W bitach S1 i S2 mogą być zawarte bity informacyjne strumienia 2 Mbit/s w sytuacji gdy istnieje potrzeba wyrównywania różnic przepływności. Jeżeli zawartość minimum dwóch bitów C1 była równa "0", krotnica nie będzie odczytywała zawartości bitu S1. W przeciwnym przypadku (zawartość minimum dwóch bitów C1 równa się "1") krotnica odczyta zawartość S1. Identyczny mechanizm odnosi się do bitów C2 i S2. Oznacza to, że w przypadku gdy nie ma niebezpieczeństwa przepełnienia lub opóźnienia bufora krotnicy odbiorczej, S1 może mieć dowolną zawartość a S2 jest bitem informacyjnym. Jeśli bufor miałby się przepełnić, to wówczas właśnie bit S1 staje się bitem informacyjnym. W przypadku niebezpieczeństwa opóźnienia bufora bit S2 jest ignorowany przez krotnicę (jest tzw. bitem pustym). Dla tego trybu odwzorowania istnieje możliwość wykonywania operacji na kontenerach VC-12, bez możliwości dokonywania takich operacji na kanałach 64 kbit/s. Może on być wykorzystany np. w sieciach niesynchronizowanych. W polskiej sieci SDH nie przewiduje się wykorzystania tego trybu odwzorowania.
Ramkę kontenera VC-12 z odwzorowanym w nim strumieniem 2 Mbit/s w sposób z synchronizacją bitową pokazano na rysunku 3.6b. W tym trybie odwzorowania bity C1 zawsze mają wartość "1" a bity C2 zawsze mają wartość "0". Dopełnienie w tym sposobie odwzorowania nie występuje. Tryb synchroniczny bitowy posiada dwie odmiany. Pierwszy sposób odwzorowania to tryb zmienny (floating). W trybie tym położenie kontenerów VC-12 w kontenerze VC-4 (do 63 kontenerów VC-12 w VC-4) może się zmieniać. Drugi sposób odwzorowania to tryb stały (locked) - położenie kontenera VC-12 względem kontenera VC-4 jest stałe. Oznacza to, że wszystkie jego cztery części są identyczne i brak jest nagłówka POH. W tym drugim przypadku w krotnicach nadawczych i odbiorczych, brak jest odpowiednio układów formujących nagłówek toru (V5) i przetwarzających ten nagłówek. W w/w trybie odwzorowania można dokonywać operacji na sygnałach 2 Mbit/s umieszczonych w kontenerach VC-12, bez dostępu do strumieni 64 kbit/s. Taki tryb pracy można wykorzystać w sieciach synchronizowanych w prostych multiplekserach SDH.

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.