• Nagłówki toru (POH) kontenerów wirtualnych

  Sygnały różnych poziomów PDH, jak wspomniano, transportowane są przez sieć synchroniczną poprzez umieszczenie ich we właściwych kontenerach i wprowadzenie tych kontenerów do obszaru przestrzeni ładunkowej modułu STM-1. Sygnały plezjochroniczne odwzorowywane są w odpowiedni kontener synchroniczny C-n wraz z nagłówkiem toru POH tworzą kontener wirtualny VC-n.
  W zależności od typu kontenera wirtualnego, zawiera on jeden z dwóch typów nagłówka toru. Nagłówek toru kontenerów wirtualnych niższego rzędu VC-12 składa się zasadniczo z jednego bajtu, określonego jako bajt V5. Poszczególna bity tego typu nagłówka przedstawiono na rysunku.

  BIP-2 REI (RFI) L1 L2 L3 Alarm zdalny
  RDI
  Etykieta
  sygnału
  1 2 3 4 5 6 7 8

  Rysunek 3.1. Bajt nagłówka toru (POH) kontenera VC-12.

  Przeznaczenie bitów nagłówka jest następujące:
  BIP-2 - Bity kontroli parzystości słów 2 bitowych (Bit Interleaved Parity) poprzedniego kontenera wirtualnego (VC);
  REI - bit blokowej kontroli błędów odległego końca (Remote Error Indication) przesyłany zwrotnie do punktu początkowego wysłania VC, który sygnalizuje błąd kontroli parzystości BIP-2 (0 - bez błędów, 1- jeden lub więcej błędów);
  bit nr 4 - tymczasowe przeznaczenie tego bitu dla wskazania odległej awarii RFI (Remote Failure Indication);
  Etykieta sygnału (L1, L2, L3) - wskazuje typ zawartości kontenera wirtualnego (VC) tzn. zawiera informację, czy sygnał odwzorowany jest w kontenerze w sposób asynchroniczny (010), z synchronizacją bitową (011), czy też z synchronizacją bajtową (100);
  Alarm zdalny - wykorzystywany do sygnalizacji błędu w torze jednostki administracyjnej (AU). Określany był jako bit FERF (błąd odbioru dalekiego końca), ale od marca 1995 roku określany jest jako RDI (Remote Defect Indication). Informuje punkt początkowy wysłania kontenera o jakości toru (jest to zwrotny sygnał RDI informujący o wyniku sprawdzenia BIP-2 zawartego w pierwszych dwóch bitach).

  Drugi typ nagłówka, to nagłówek toru kontenerów VC-3 i VC-4 zawierający 9 bajtów. Bajty POH tych kontenerów pokazane są na kolejnym rysunku.

  J1 INFORMACJA UŻYTKOWA VC-3 lub VC-4
  B3
  C2
  G1
  F2
  H4
  K3
  K4
  Z5

  Rysunek 3.2. Bajty nagłówka toru kontenerów VC-3 i VC-4.

  Znaczenie i wykorzystanie poszczególnych bajtów nagłówka toru POH jest następujące:
  bajt J1 - tzw. ślad toru, weryfikuje ciągłość istnienia toru kontenera wirtualnego VC-4 (VC-3), lub inaczej bajt identyfikatora punktu dostępu (adres);
  bajt B3 - bajt kontroli parzystości słów ośmiobitowych (kod BIP-8) poprzedniego kontenera wirtualnego VC-4 (VC-3), zapewnia kontrolę występowania błędów w torze przesyłania tych kontenerów;
  bajt C2 - zawiera informację o zawartości kontenera VC-4 (VC-3) np.: 0001 0010 - kontener przenosi sygnał plezjochroniczny 140 Mbit/s, 0000 0100 - przenosi sygnały plezjochroniczne 34 (45) Mbit/s, 0001 0011 - przenosi komórki ATM;
  bajt G1 - status toru przesyłany zwrotnie (z punktu odbiorczego do nadawczego) do punktu wysłania kontenera. Informuje punkt początkowy wysłania kontenera, o jakości toru (jest to zwrotny sygnał RDI informujący o wyniku sprawdzenia BIP-8 zawartego w bajcie B3);
  bajt F2 - kanał użytkownika, związany z torem przesyłania kontenera wirtualnego VC-4 (VC-3)
  bajt H4 - wskaźnik wieloramki (związany z przenoszeniem sygnałów 2 Mbit/s), określa jej początek;
  bajty K3, K4 - przeznaczone do realizacji zabezpieczenia w strukturze pierścieniowej SDH.
  bajt Z5 - proponuje się przeznaczyć 4 bity tego bajtu dla operatora sieci i 4 bity dla pomiaru parametrów

  Nagłówki toru (POH) dołączane są do każdego kontenera wirtualnego w celu kontroli drogi, którą przesyłany jest kontener oraz sygnalizacji. Informacje te niezbędne są dla systemu zarządzania siecią (TMN -Telecommunication Menagement Network) i towarzyszą ramce w czasie transmisji, aż do momentu demontażu ramki i odłączenia źródeł sygnału.

  Do spisu treści


  Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.