Zalecana w Polsce struktura zwielokrotnienia

Zalecenia dla struktury zwielokrotnienia w Polsce przewidują zwielokrotnianie jedynie sygnałów o przepływnościach:

Rysunek 1.2.

Rysunek 1.2.

C - kontener (ramka)
VC - kontener wirtualny
TU - jednostka podrzędna
TUG - grupa jednostek podrzędnych
AU - jednostka administracyjna
AUG - grupa jednostek administracyjnych
STM - synchroniczny moduł transportowy

SDH definiuje "kontenery" C-n (Container) odpowiadające istniejącym przepływnościom systemów plezjochronicznych. Znaczenie przyrostka "n", odnoszącego się do przepływności sygnałów plezjochronicznych, przedstawiono w tabeli 1.1.

  n   Przepływność
(w kbit/s)
11 1 544
12 2 048
21 6 312
22 8 488
31 34 368
32 44 736
4 139 264

Tabela 1.1.

Kontener C-n jest podstawowym elementem sygnału STM-1 składającym się z grupy bajtów służącej do przenoszenia strumieni o przepływnościach zdefiniowanych w zaleceniu CCITT G.702. Kontener wirtualny VC-n utworzony zostaje z kontenera C-n i nagłówka toru POH (Path Over Head). POH zapewnia przenoszenie informacji sterującej i kontrolę toru na całej jego długości. Towarzyszy on kontenerowi VC od momentu jego montażu (mapping), do chwili demontażu (demaooing).
Kontenery VC-3 i VC-4 mogą przenosić kilka jednostek podrzędnych (TU) i grup jednostek podrzędnych TUG. TU oraz TUG przenoszą kontenery wirtualne zawierające sygnały o najniższych poziomach hierarchii zwielokrotnienia.
Jednostka podrzędna TU składa się z kontenera wirtualnego VC i znacznika tego kontenera. Znacznik wskazuje położenie pierwszego bajtu (początku) kontenera wirtualnego w przestrzeni ładunkowej jednostki podrzędnej TU. Pozycja kontenera VC w TU nie jest stała, natomiast pozycja znacznika kontenera w stosunku do następnego stopnia struktury zwielokrotnienia nie zmienia się.
Grupa jednostek podrzędnych TUG jest tworzona przez pewną ilość identycznych jednostek podrzędnych TU. Jednostka administracyjna AU zawiera największy kontener wirtualny VC, wypełniający przestrzeń użytkową oraz znacznik tego kontenera. Pozycja znacznika AU, który wskazuje początek kontenera wirtualnego VC w przestrzeni ładunkowej ramki STM-1, jest stała ( w czwartym wierszu modułu STM-N).
Warto zwrócić uwagę, że przepływność 34 Mbit/s powinna być wykorzystana jedynie do transmisji sygnałów telewizyjnych, wideo lub usług szerokopasmowych. Wynika to z kompromisu pomiędzy EUROPĄ i AMERYKĄ, który polega na tym, że kontener VC-3 jest wspólny do przenoszenia strumieni 34 i 45 Mbit/s. Stąd też, pomimo możliwości umieszczenia w module STM-1 czterech strumieni 34 Mbit/s w kontenerach VC-31, faktycznie wprowadzane są tylko trzy, co oznacza przeniesienie łącznie 48 strumieni 2Mbit/s. Jest to więc nieefektywne, bowiem przy bezpośredniej multipleksacji strumieni 2Mbit/s można wprowadzić do ramki STM-1 63 takie sygnały.

Do spisu treści


Strona z serwisu Sławomira Pastuszki.